The Monster Report

Highlighting those entertaining creatures of film history

Godzilla vs Mechagodzilla

Monster Rating:

m1BootFeetm1BootFeetm1BootFeet

Director: Jun Fukuda

Producer: Tomoyuki Tanaka

Composer: Masaru Satô

Director of Special Effects: Teruyoshi Nakano

 

Masaaki Daimon Goro Mutsumi Akihiko Hirata
 Daimon Goro Hirata

 

Shin Kishida Kenji Sahara Hiroshi Koizumi
 Shin Sahara Koizumi

[Top]