The Monster Report

Highlighting those entertaining creatures of film history

Godzilla 1985

Monster Rating:

m1BootFeetm1BootFeetm1BootFeetm1BootFeetm1BootFeet

Director: Koji Hashimoto

Producer: Tomoyuki Tanaka

Composer: Reijiro Koroku

Director of Special Effects: Teruyoshi Nakano

 

Ken Tanaka Yasuko Sawaguchi Yôsuke Natsuki
 Tanaka Yasuko Yosuke

 

Hiroshi Koizumi Kunio Muria Yoshifumi Tajima
 Koizumi Muria Tajima

[Top]